Skip to content
On this page

React Hooks

功能介绍

对函数组件进行增强,让函数组件可以存储状态,可以拥有处理副作用的能力。

使开发者在不使用类组件的情况下,实现相同的功能。

副作用:组件中只要不是把组件转换为视图的代码,都是副作用(定时器、设置 DOM 元素的点击事件等等)。

类组件的不足

1. 缺少逻辑复用机制

为了复用逻辑增加无实际渲染效果的组件,增加了组件层级,显得十分臃肿。增加了调试的难度以及运行效率的降低。

2. 类组件经常变得复杂难以维护

将一组相干的业务逻辑拆分到多个生命周期函数中。

在一个生命周期内存在多个不相干的业务逻辑。

3. 类成员方法不能保证 this 指向的正确性

useState

Hooks 即钩子,React Hooks 就是一堆钩子函数,React 通过这些钩子函数对函数型组件进行增强,不同的钩子函数提供不同的功能。

js
useState()
useEffect()
useReducer()
useRef()
useCallback()
useContext()
useMemo()

基础使用

useState 为函数组件引入状态。

jsx
import React, { useState } from 'react';

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);
 
 return (
  <div>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>+1</button>
  </div>
 );
}

export default App;

使用细节

接收唯一的参数即状态初始值,初始值可以是任意数据类型。

返回值为数组,数组中存储状态值和更改状态值的方法,方法名称约定以 set 开头,后面加上状态名称。

方法可以被调用多次,用以保存不同状态值。

参数可以是一个函数,函数返回什么,初始状态就是什么,函数只会被调用一次,用在初始值是动态值的情况。

设置状态值方法的参数可以是一个值也可以是一个函数。

设置状态值方法的方法本身是异步的。

js
setCount(count => {
 const newCount = count + 1;
 
 document.title = newCount;
 
 return newCount;
})

useReducer

useReducer 是一种让函数组件保存状态的方式。

jsx
import React, { useReducer } from 'react';

function reducer (state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return state + 1;
  case 'decrement':
   return state - 1;
  default:
   return state;
 }
}

function App () {
 const [count, dispatch] = useReducer(reducer, 0);
 
 return (
  <div>
   <button onClick={() => dispatch({ type: 'decrement' })}>-1</button>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={() => dispatch({ type: 'increment' })}>+1</button>
  </div>
 );
}

export default App;

useContext

跨组件层级获取数据时简化获取数据的代码。

jsx
import React, { createContext } from 'react';
 
const countContext = createContext();

function Foo () {
 return (
  <countContext.Consumer>
   {
    (value) => (
     <div>{ value }</div>
    )
   }
  </countContext.Consumer>
 )
} 

function App () {
 return (
  <countContext.Provider value={ 100 }>
   <Foo />
  </countContext.Provider>
 )
}

export default App;

简化操作如下:

jsx
import React, { createContext, useContext } from 'react';
 
const countContext = createContext();

function Foo () {
 const value = useContext(countContext);

 return (
  <div>{ value }</div>
 )
} 

function App () {
 return (
  <countContext.Provider value={ 100 }>
   <Foo />
  </countContext.Provider>
 )
}

export default App;

useEffect

让函数型组件拥有处理副作用的能力,类似生命周期函数。

基础使用

useEffect 看作是 componentDidMount、componentDidUpdate 和 componentWillUnmount 这三个函数的组合。

js
useEffect(() => {});				=> componentDidMount、componentDidUpdate
useEffect(() => {}, []);  => componentDidMount
useEffect(() => () => {}); => componentWillUnmount
jsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  console.log(count);
 });

 useEffect(() => {
  console.log(count);
 }, [])
 
 useEffect(() => {
  return () => {
   console.log('unmount:', count);
  }
 })

 return (
  <div>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>+1</button>
   <button onClick={() => ReactDOM.unmountComponentAtNode(document.getElementById('root'))}>卸载组件</button>
  </div>
 );
}

export default App;

使用细节

window 对象添加滚动事件、设置定时器让 count 数值每隔一秒增加 1

jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

function App () {
 function onScroll () {
  console.log('change');
 }

 useEffect(() => {
  window.addEventListener('scroll', onScroll);

  return () => {
   window.removeEventListener('scroll', onScroll);
  }
 }, []);

 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  const timerId = setInterval(() => {
   setCount((count) => count + 1);
  }, 1000);

  return () => {
   clearInterval(timerId);
  }
 }, []);

 return (
  <div>
   <span>works</span>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={() => ReactDOM.unmountComponentAtNode(document.getElementById('root'))}>卸载组件</button>
  </div>
 );
}

export default App;

优点

可以将按照用途将代码进行分类(将一组相干的业务逻辑归置到同一个副作用函数中)。

简化重复代码,使组件内部代码更加清晰。

数据检测

useEffect 第二个参数是一个数组,可以指定依赖项。只有指定依赖数据发生变化时会触发 effect。

jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = count;
 }, [count]);

 return (
  <div>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={ () => setCount(count => count + 1) }>+1</button>
  </div>
 );
}

export default App;

结合异步函数

useEffect 中的参数函数不能是异步函数,因为 useEffect 函数要返回清理资源的函数,如果是异步函数就变成了返回 Promise。

jsx
import React, { useEffect } from 'react';

function getData () {
 return new Promise(resolve => {
  resolve({ message: 'hello' });
 });
}

function App () {
 useEffect(() => {
  (async () => {
   const result = await getData();

   console.log(result);
  })();
 }, []);

 return (
  <div>
   
  </div>
 );
}

export default App;

useMemo

useMemo 类似于 Vue 中的计算属性,可以检测某个值的变化,根据变化值计算新值。useMemo 会缓存计算结果,如果检测值没有发生变化,即使组件重新渲染,也不会重新计算。此行为可以有助于避免在每个渲染上进行大量计算。

jsx
import React, { useMemo, useState } from 'react';

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const [bool, setBool] = useState(true);

 const result = useMemo(() => {
  console.log(1);
  return count * 2;
 }, [count])

 return (
  <div>
   <span>{ result }</span> - <span>{ count }</span>
   <span>{ bool ? '' : '' }</span>
   <button onClick={ () => setCount(count + 1) }>Add</button>
   <button onClick={ () => setBool(!bool) }>setBool</button>
  </div>
 );
}

export default App;

memo

性能优化,如果本组件中的数据没有发生变化,阻止组件更新,类似类组件中 PureComponent 和 shouldComponentUpdate。

jsx
import React, { useState, memo } from 'react';

const Foo = memo(function Foo () {
 console.log('foo render');

 return (
  <div>Foo 组件</div>
 )
});


function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={ () => setCount(count + 1) }>Add</button>
   <Foo />
  </div>
 );
}

export default App;

useCallback

性能优化,缓存函数,组件重新渲染时得到相同的函数实例。

jsx
import React, { useState, memo, useCallback } from 'react';

const Foo = memo(function Foo (props) {
 console.log('foo render');

 return (
  <div>
   <span>Foo 组件</span>
   <button onClick={ props.resetCount }>resetCount</button>
  </div>
 )
});


function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const resetCount = useCallback(() => setCount(0), [setCount]);

 return (
  <div>
   <span>{ count }</span>
   <button onClick={ () => setCount(count + 1) }>Add</button>
   <Foo resetCount={ resetCount } />
  </div>
 );
}

export default App;

使用 useCallback 可以避免在父组件重新渲染时,导致 memo 缓存的子组件缓存失效。

useRef

获取 DOM 元素对象。

基本使用

jsx
import React, { useRef } from 'react';


function App () {
 const ref = useRef();

 return (
  <div
   ref={ ref }
  >
   App works
   <button onClick={ () => console.log(ref.current) }>获取 DIV</button>
  </div>
 );
}

export default App;

保存数据

useRef 保存的数据是跨组件周期的,即使组件重新渲染,保存的数据仍然还在,保存的数据被更改不会触发组件重新渲染。

jsx
import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 let timerId = useRef();

 useEffect(() => {
  timerId.current = setInterval(() => {
   setCount(count => count + 1);
  }, 1000)
 }, []);

 const stopCount = () => {
  clearInterval(timerId.current);
 }

 return (
  <div>
   { count }
   <button onClick={stopCount}>停止</button>
  </div>
 );
}

export default App;

自定义 hook

自定义 hook 是标准的封装和共享逻辑的方式。

自定义 hook 是一个函数,其名称以 use 开头。

自定义 hook 其实就是逻辑和内置 Hook 的组合。

jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import axios from 'axios';

function useGetPost () {
 const [post, setPost] = useState({});

 useEffect(() => {
  axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
   .then(res => {
    setPost(res.data);
   })
   .catch(err => console.log(err));
 }, []);

 return [post, setPost];
}

function App () {
 const [post] = useGetPost();

 return (
  <div>
   <div>{ post.title }</div>
   <div>{ post.body }</div>
  </div>
 );
}

export default App;
jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';

const useUpdateInput = (initialValue) => {
 const [value, setValue] = useState(initialValue);
 return {
  value,
  onChange: event => setValue(event.target.value)
 }
}

function App () {
 const usenameInput = useUpdateInput('');
 const passwordInput = useUpdateInput('');

 const submitForm = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log(usenameInput.value, passwordInput.value);
 }

 return (
  <form onSubmit={ submitForm }>
   <input type="text" name="username" { ...usenameInput } />
   <input type="text" name="password" { ...passwordInput } />
   <button type="submit">提交</button>
  </form>
 );
}

export default App;

路由钩子函数

react-router-dom 路由提供的钩子函数。

js
useHistory、useLocation、useRouteMatch、useParams
js
npm install react-router react-router-dom@5.1.0

src/index.js

jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { BrowserRouter as Router } from 'react-router-dom';
import './index.css';
import App from './App';

ReactDOM.render(
 <Router>
  <App />
 </Router>,
 document.getElementById('root')
);

src/App.js

jsx
import React from 'react';
import { Link, Route } from 'react-router-dom';
import Home from './pages/Home';
import List from './pages/List';

function App () {
 return (
  <>
   <div>
    <Link to="/home">首页</Link>
    <Link to="/list">列表页</Link>
   </div>
   <div>
    <Route path="/home" component={ Home } />
    <Route path="/list" component={ List } />
   </div>
  </>
 );
}

export default App;

src/pages/Home.js

jsx
import React from 'react';
import { useHistory, useLocation, useRouteMatch, useParams } from 'react-router-dom';

export default function Home (props) {
 console.log(props);
 console.log(useHistory())
 console.log(useLocation())
 console.log(useRouteMatch())
 console.log(useParams())

 return <div>Home</div>;
}

src/pages/List.js

jsx
import React from 'react';

export default function List (props) {
 console.log(props);
 return <div>List</div>;
}

useState 实现

jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

let state = [];
let setters = [];
let stateIndex = 0;

function render () {
 stateIndex = 0;
 ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
}

function createSetter (index) {
 return function (newVal) {
  state[index] = newVal;
  render();
 }
}

function useState (initialState) {
 state[stateIndex] = state[stateIndex] ? state[stateIndex] : initialState;

 setters.push(createSetter(stateIndex))

 const value = state[stateIndex];
 const setter = setters[stateIndex];

 stateIndex++;

 return [value, setter];
}

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const [name, setName] = useState('yueluo');

 return (
  <>
   <p>{ count }</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>setCount</button>
   <p>{ name }</p>
   <button onClick={() => setName('heore')}>setName</button>
  </>
 );
}

export default App;

useEffect 实现

jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

let state = [];
let setters = [];
let stateIndex = 0;

function render () {
 stateIndex = 0;
 effectIndex = 0;
 ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
}

function createSetter (index) {
 return function (newVal) {
  state[index] = newVal;
  render();
 }
}

function useState (initialState) {
 state[stateIndex] = state[stateIndex] ? state[stateIndex] : initialState;

 setters.push(createSetter(stateIndex))

 const value = state[stateIndex];
 const setter = setters[stateIndex];

 stateIndex++;

 return [value, setter];
}

let prevDeps = [];
let effectIndex = 0;

function useEffect (callback, deps) {
 const toStr = Object.prototype.toString;

 if (toStr.call(callback) !== '[object Function]') {
  throw new Error('useEffect 第一个参数必须是函数');
 }

 if (typeof deps === 'undefined') {
  callback();
 } else {
  if (toStr.call(deps) !== '[object Array]') {
   throw new Error('useEffect 第二个参数必须是数组');
  }

  // 获取上一次的状态值
  const _prevDeps = prevDeps[effectIndex];

  // 判断值是否存在变化
  const hasChanged = _prevDeps ? !deps.every((dep, index) => dep === _prevDeps[index]) : true

  if (hasChanged) {
   callback();
  }

  prevDeps[effectIndex] = deps;
  effectIndex++;
 }
}

function App () {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const [name, setName] = useState('yueluo');

 useEffect(() => {
  console.log('hello');
 }, [ count ])

 useEffect(() => {
  console.log('world');
 }, [ name ])

 return (
  <>
   <p>{ count }</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>setCount</button>
   <p>{ name }</p>
   <button onClick={() => setName('heora')}>setName</button>
  </>
 );
}

export default App;

useReducer 实现